+371 611 12 050

info@roofteh.lv

Noteikumi un nosacījumi

INTERNETA VEIKALA ROOFTEH LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā, pa telefonu vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu!

SIA RoofTeh, bez iepriekšēja brīdinājuma, var mainīt lietošanas noteikumus. Lūdzu, pārlasiet tos, pirms veicat atkārtotu pirkumu.

Iegādājoties preces Interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat Distances līguma noteikumiem. Ja vēlaties iegādāties preces Interneta veikalā, tomēr pēc iepazīšanās ar Distances līguma noteikumiem seciniet, ka tiem nepiekrītat, aicinām Jūs noformēt pasūtījumu un saņemt Preces SIA RoofTeh birojā: Šmerļa iela 3, 114D kabinets, Rīga, LV-1006, Latvija.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces Interneta veikalā gan kā Reģistrētam klientam, gan nereģistrējoties.

1.2. Distances līgums tiek noslēgts (stājas spēkā) brīdī, kad Pircējs ir noformējis Pasūtījumu Interneta veikalā un Pārdevējs ir nosūtījis apstiprinājumu un/vai Avansa rēķinu uz Pircēja norādīto e-pastu.

1.3. Šī Distances līguma noteikumu versija ir spēkā no 2022. gada 2. janvāŗa. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt Distances līguma noteikumus, tos atjaunināt un papildināt. Pircējam, iepērkoties Interneta veikalā, tiek piemēroti tie Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Distances līguma noteikumiem katrā Pasūtījuma veikšanas reizē.

1.4. Ja Pircējs izmanto Interneta veikalu, pārkāpjot Distances līguma noteikumus, vai mēģina kaitēt Interneta veikala darba stabilitātei vai drošībai, Pārdevējs ir tiesīgs bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Interneta veikala piedāvājumus un/vai anulēt Pircēja reģistrāciju.

1.5. Ar piegādes noteikumiem varat iepazīties šeit.

2. KOMERCIĀLIE PIEDĀVĀJUMI UN ATTEIKŠANĀS NO TIEM

2.1. Lai uzzinātu par Pārdevēja jaunākajiem piedāvājumiem, Klientam ir iespēja un tiesības reģistrēties jaunumu (komerciālo paziņojumu) saņemšanai. Savu piekrišanu Klients izsaka ievadot un nosūtot savu e-pasta adresi Interneta veikala sadaļā “Saņem jaunākos piedāvājumus pirmais!” vai izdarot šādu izvēli, aizpildot reģistrācijas veidlapu Interneta veikalā.

2.2. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no turpmākas jaunumu (komerciālu paziņojumu) saņemšanas, nosūtot ziņu uz e-pastu info@roofteh.lv vai izmantojot komerciālā paziņojuma teksta beigās esošo saiti.

3. REĢISTRĀCIJA

3.1. Iegādājoties Preci Interneta veikalā, Pircējam tiek piedāvāts reģistrēties, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Reģistrācijas veidlapā norādītā informācija tiek saglabāta un izmantota visiem turpmākajiem Pircēja pirkumiem, pēc tam, kad Pircējs ievada savu lietotāja informāciju Interneta veikala datubāzē.

3.2. Reģistrācijas veidlapā Pircējs norāda šādus datus:

3.2.1. Klients, kas ir fiziska persona: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, uz kuru tiks piegādāta Prece, tālruņa numurs, citi Preces piegādei būtiski dati (piemēram, īpašas norādes, ārdurvju kods, u.c.);

3.2.2. Klients, kas ir juridiska persona: pārstāvja vārds, uzvārds, sabiedrības nosaukums (t.sk. sabiedrības forma, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, piegādes adrese, kontaktinformācija (piem., tālr. nr. vai e-pasts), bankas nosaukums, bankas konta numurs.

3.3. Pircējiem, kas nevēlas reģistrēties, tiek piedāvāts noformēt Pirkumu sniedzot Pārdevējam vien Piegādes informāciju.

3.4. Pircējs ir atbildīgs, lai visi Pircēja sniegtie dati būtu patiesi un pilnīgi. Ja Reģistrēta klienta dati mainās, Pircējam tie jāatjauno pirms pasūtījuma veikšanas.

3.5. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām gadījumā, ja Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.

3.6. Reģistrējoties vai pasūtot Preces, Pircējam jāpārliecinās, vai Pircēja norādītā e-pasta adrese Pircējam ir pieejama un Pircējs var saņemt uz to nosūtītos e-pasta sūtījumus. Pēc Pasūtījuma veikšanas Pircējs apņemas pārbaudīt Pārdevējam norādīto e-pastu ne retāk kā reizi dienā.

3.7. Pārdevējs nav atbildīgs, ja ir nosūtījis apstiprinājumu un/vai Avansa rēķinu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, bet Pircējs to nav saņēmis.

3.8. Reģistrētam klientam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt savus datus vai dzēst savu reģistrāciju Interneta veikalā bez papildu saskaņošanas.

3.9. Reģistrējoties Interneta veikalā, Reģistrēts klients izveido savu individuālu lietotājvārdu un paroli (piekļuves dati) Pasūtījumu veikšanai. Reģistrētais klients apņemas piekļuves datus neatklāt Trešajām personām. Reģistrētais klients ir atbildīgs par piekļuves datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību, kas tiek veikta Interneta veikalā, izmantojot viņa piekļuves datus. Jebkuru personu, kura pievienojas Interneta veikalam un veic Pasūtījumu, izmantojot Reģistrētā klienta piekļuves datus, Pārdevējs uzskata par Reģistrēto klientu.

3.10. Ja Reģistrētais klients pazaudē vai aizmirst savus piekļuves datus Interneta veikalam, Reģistrētais klients nosūta Pārdevējam jaunas paroles pieprasījumu, izmantojot Interneta veikalā piedāvātās iespējas vai nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@roofteh.lv.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDE

4.1. Interneta veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā Pārdevējs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

4.1.1. iegūstot personas datus tiešā veidā (piemēram, Klientam aizpildot Reģistrācijas veidlapu vai noformējot Pasūtījumu);

4.1.2. netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu Interneta veikala izmantošanu).

4.2. Pircēju (patērētāju) personas datus Pārdevējs apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

4.3. Pasūtot Preces Interneta veikalā, Pircējs piekrīt un atļauj Pārdevējam reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

4.3.1. datu apstrāde, izriet no Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu); dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

4.3.2. dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu sūtīšanai (tikai saskaņā ar Pircēja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai);

4.3.3. dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

4.4. Pārdevējs nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina Interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

4.5. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: info@roofteh.lv.

4.6. Pircējam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

4.6.1. kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

4.6.2 kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

4.6.3. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

4.7. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

5. PREČU CENAS

5.1. Visas cenas Precēm Interneta veikalā ir uzrādītas euro kopā ar PVN. Izmaksas par Preču piegādi Pircējam nav iekļautas preces cenā.

5.2. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Preču cenas Interneta veikalā. Ja Preču cena Interneta veikalā tiek mainīta, Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Interneta veikalā Pasūtījuma veikšanas brīdī.

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS. PREČU MAIŅA UN ATDOŠANA ATPAKAĻ

6.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Distances līguma (preču pirkuma Interneta veikalā) 14 kalendāro dienu laikā pēc Preču saņemšanas.

6.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja tiek piegādātas Preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos (skatīt Patērētāju tiesību aizsardzības likums http://likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309 un Noteikumi par distances līgumu https://likumi.lv/doc.php?id=266462 ).

6.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāaizpilda un jāparaksta piegādes dokumentam pievienoto Atteikuma veidlapu (pieejama arī šeit vai šeit), norādot visus nepieciešamos datus, un jānosūta tā Pārdevējam.

6.4. Pircējs 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriež Preci Pārdevējam (ja tā ir piegādāta), nododot to Pārdevēja juridiskajā adresē Nākotnes iela 9, Mālpils, Siguldas pagasts, LV-2152, Latvija (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00) vai nosūtot pa pastu. Atteikumu var iesniegt arī kopā ar Preci.

6.5. Pārdevējs atmaksā Preces, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, cenu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces pieņemšanas atpakaļ, pārskaitot pirkuma maksu un piegādes izdevumus uz Pircēja norādīto bankas kontu. Ja Pircējs norēķinājās par Precēm veicot maksājumu skaidrā naudā, Pārdevējs atmaksā Pircējam pirkuma maksu un piegādes izdevumus skaidrā naudā, ja vien Pircējs Atteikuma veidlapā nav norādījis, ka pirkuma maksu var atgriezt ar pārskaitījumu.

6.6. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

6.7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 22. punktā noteiktajos gadījumos, tai skaitā:

6.7.1. Prece ir nolietota un/vai bojāta;

6.7.2. Prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

6.8. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu) (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.

6.9. Pircējs var atcelt pasūtījumu pēc veiksmīgas apmaksas ne vēlāk kā 8 stundu laikā, par to ziņojot Pārdevējam pa tālruņa numuru +371 6111 2050 vai rakstot e-pastu uz info@roofteh.lv, vai šeit. Atceļot pasūtījumu Pircējam jānosauc pasūtījuma numurs. SVARĪGI - Pircējs nevar atcelt pasūtījumu, kur tika iegādātas speciāli ražotas vai izgatavotas preces pēc individuāla pasūtījuma.

Grozs